PolskiEnglish
Główna > Projekty 2015
 
Modernizując szkołę – oszczędzamy wodę

PG 20 505
Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła w Muszynie


Kwota dotacji: 19 232, 00 zł
Budżet całkowity projektu:  24 232, 00 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 5000, 00 zł


Poprzez modernizację  infrastruktury wodnej w budynku, systematyczne monitorowanie zużycia wody oraz zajęcia edukacyjne, Szkoła w Muszynie pragnie podnieść poziom świadomości ekologicznej i promować postawy pro – środowiskowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Do zrealizowania tych celów konieczna jest wymiana starych, skorodowanych, nieszczelnych oraz wielokrotnie naprawianych urządzeń sanitarnych. Działania te pozwolą na oszczędność wody na poziomie 15%. Projekt „Modernizując szkołę – oszczędzamy wodę” zakłada nie tylko poprawę oszczędności wody w budynku szkoły, ale również jest ciekawą porcją wiedzy kierowanej do uczniów i ich opiekunów. Szkoła ma na celu również wyrabianie wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli pozytywnych nawyków, mających na celu bardziej racjonalne gospodarowanie wodą. W tym celu szkoła przeprowadzi  kilkunasto godzinne warsztaty i zajęcia edukacyjne. Do najciekawszych z nich należą zajęcia z analizy składu chemicznego okolicznych wód oraz oczyszczanie wraz uczniami wybranych fragmentów wzdłuż brzegów okolicznych rzek. W projekt zaangażuje się 702 uczniów i 106 nauczycieli.

 
Woda naszym bogactwem

PG 20 504
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Muszynce


Kwota dotacji : 7 985 zł
Budżet całkowity projektu: 12 995 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 5 010 zł


Głównym problem z jakim boryka się zespół Szkolno – Przedszkolny w Muszynce jest bardzo stara i zniszczona infrastruktura wodno – kanalizacyjna. Wspomniana instalacja kanalizacyjna od ponad 50 lat nie była wymieniana, ani modernizowana. W związku z tym w szkole pojawiają się coraz częściej awarie, które doprowadzają do nadmiernego zużywania wody. Głównym celem projektu „ Woda naszym bogactwem” jest zmniejszenie zużywanej wody w szkole o 20% . Dzięki podjęciu walki z problem i wymianie instalacji kanalizacyjnej szkoła w Muszynce chce pokazać dzieciom i społeczności lokalnej, jak wielką wagę odgrywa oszczędzanie wody. Poprzez projekt Szkoła chce podnieść poziom wiedzy dzieci i społeczności lokalnej na temat wody, jej zasobów, ilości zużywania i sposobów jej oszczędzania. Za ważny punkt stawia sobie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem kurczenia się zasobów wodnych na Ziemi, a w szczególności w rodzimym regionie, którym jest Beskid Sądecki. Dlatego działaniom remontowym towarzyszyć będzie szereg działań oddolnych o charakterze edukacyjnym i uświadamiającym. Do najważniejszych tego typu działań zalicza się przeprowadzenie audytu wśród mieszkańców wsi Muszynka. Za pomocą wcześniej przygotowanego, rzetelnego arkusza ankietowego dzieci wraz swoimi rodzicami będą miały za zadanie wypełnić formularz w swoich domach. Na podstawie ankiet zostaną wykonane obliczenia pokazujące zużycie wody w danym domostwie. W szerszej perspektywie audyt pozwoli zapoznać się z miejscami, gdzie zużywa się najwięcej wody, a gdzie najmniej. Dzięki tym informacjom sformułowane zostaną zalecenia oraz sposoby w jaki sposób oszczędzać wodę. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie szereg warsztatów ekologiczno – edukacyjnych, zajęć terenowych oraz konkursów dla uczniów i przedszkolaków.  W projekt zaangażuje się 29 uczniów i 7 nauczycieli.

 
Wodne zmiany II

PG 20 503
Zespół Szkolno Gimnazjalny Gimnazjum publiczne w Piwnicznej – Zdroju


Koszt dotacji: 19 960, 00 zł
Budżet całkowity projektu: 33 930, 00 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 13 970, 00 zł


Głównym celem projektu jest modernizacja spłukiwania wody oraz urządzeń sanitarnych, dzięki któremu szkoła zaoszczędzi zużycie wody na poziomie 12 %. Dyrekcja i nauczyciele placówki uważają jednak, że bez odpowiednich, interesujących działań edukacyjnych sama modernizacja będzie tylko powierzchowną zmianą. Szkole zależy głównie na poszerzeniu świadomości w zakresie oszczędzania i poszanowania wody, dlatego nauczyciele przygotowali bardzo interesujący program zajęć. Oprócz pogadanek, warsztatów, konkursów sprawdzających wiedzę, nauczyciele zachęcą uczniów do pracy twórczej. Uczniowie przygotują prace plastyczne, filmy krótko metrażowe dotyczące „wodnych tajemnic”, prezentacje multimedialne, swoje autorskie bajki o „ Wielkiej podróży kropelki Elki”, oraz własne gry planszowe nt. „skąd się bierze woda w naszych kranach”. Wszystkie prace, które powstaną posłużą do reklamy projektu oraz upowszechnienia problemu i metod zaradzania mu wśród społeczności lokalnej Piwnicznej – Zdroju. W projekcie weźmie udział 560 uczniów i 60 nauczycieli.

 
Wielka wędrówka małej kropli wody

PG 20 502
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Doliny Popradu


Koszt dotacji: 14 760,00 zł
Budżet całkowity: 18 560, 00 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 3 800, 00 zł


Problemem, z którym boryka się Stowarzyszenie jest znikoma świadomość ekologiczna mieszkańców Muszyny. O małej świadomości mieszkańców świadczy zanieczyszczanie śmieciami  rzeki Poprad oraz brak nawyków oszczędzania wody w czasie suszy. W związku z tym, cel jaki stawia sobie Stowarzyszenie wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 w Muszynie jest zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród uczniów szkoły oraz całej społeczności lokalnej, poprzez działania edukacyjne oraz zwiększenie oszczędności wody w budynku szkoły o około 20%. Zwiększenie oszczędności w budynku szkoły będzie możliwe dzięki wymianie i modernizacji urządzeń sanitarnych. Działania edukacyjne będą polegać na warsztatach, doświadczeniach i zajęciach w terenie. Uczniowie między innymi wykonają samodzielnie deszczomierz, za którego pomocą będą mierzyć poziom wody. Dzięki akcji sprzątania brzegów Rzeki Poprad , w którą zaangażowana będzie cała społeczność lokalna stowarzyszenie poszerzy ekologiczną świadomość ludzi z najbliższego otoczenia. W projekcie weźmie udział 50 uczniów i 12 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie.

 
Nie lej wody

PG 20 501
Szkoła Podstawowa w Żegiestowie


Kwota dotacji: 13 620, 00 zł
Budżet całkowity: 19 220, 00 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 5 600, 00 zł


Głównym celem projektu realizowanym przez Szkołę Podstawową w Żegiestowie jest modernizacja starej infrastruktury wodnej w budynku szkoły co wpłynie na 10% zmniejszenie zużycia wody w skali miesiąca. Poprzez wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, szkoła  zaoszczędzi zużycie wody oraz nauczy dzieci oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi.  Szkoła Podstawowa w Żegiestowie nie chce być placówką, która tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale pragnie pokazać jak przez działania praktyczne można skutecznie wprowadzić edukację ekologiczną w życie. Pracownicy tej placówki uważają, że edukacja ekologiczna poparta przykładem działań może przyczynić się do tego, że wyrośnie pokolenie, które umiejętnie będzie radzić sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi takimi jak problem niedoboru wody pitnej. W związku z tym szkoła przygotowała szereg działań edukacyjnych skierowanych do dzieci. Najważniejszym z nich będzie udział dzieci w monitoringu zużycia wody, które wpłynie pozytywnie na zwiększenie świadomości oszczędzania wody. Jest to temat szczególnie ważny dla tego regionu, ze względu na występujący okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektórych gospodarstwach domowych w Żegiestowie.  Równie ważnym przedsięwzięciem będzie wspólne sprzątanie brzegów Potoku Żegiestowskiego. W projekcie weźmie udział 77 uczniów i 12 nauczycieli.

 
Co „lanie wody” ma do wody

PG 20 500
Samorządowe centrum edukacji szkolnej Szkoła Podstawowa w Bereście


Kwota dotacji: 7 490 zł
Budżet całkowity projektu: 10 881, 50 zł
Wkład własny/ innych darczyńców: 3 391.5 zł


Problemem Szkoły Podstawowej w Samorządowym Centrum Edukacji w Bereście jest bardzo duże zużycie wody, wynikające z niskiej jakości używanych urządzeń sanitarnych. Wspomniane urządzenia często ulegają awariom, przepuszczają wodę, są nieszczelne i pomimo bieżących napraw generują straty wody. Problem ten Szkoła w Bereście chce rozwiązać montując oszczędne baterie i spłuczki, dzięki którym planowane oszczędności wody wzrosną do 10% w ciągu roku.  Równie ważnym problemem i przyczyną strat wody są złe nawyki w jej oszczędzaniu. Dzięki realizacji projektu szkoła uzmysłowi uczniom, rodzicom i pracownikom problem zużycia i konieczność oszczędzania wody. Pomagając i pracując przy realizacji projektu uczniowie i rodzice zobaczą praktyczne zastosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Natomiast prowadzony przez nauczycieli wraz z uczniami monitoring zużycia wody pozwoli opracować racjonalne metody jej oszczędzania i pomoże opracować pozytywne nawyki w korzystaniu z wody. Uczniowie wraz z nauczycielami będą uczestniczyć w wycieczkach, warsztatach badawczych i edukacyjnych. W projekt zaangażuje się 148 uczniów i 25 nauczycieli.

 
Rozważają przedszkolaki, czym jest woda czym jej braki?

PG 20 499
Zespół Szkolno- Przedszkolny Przedszkole w Muszynie


Kwota dotacji: 20 000, 00 zł
Budżet całkowity projektu: 25 820, 00 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 5 820, 00 zł


Projekt realizowany przez Przedszkole w Muszynie zakłada modernizację starej, 19- letniej, nieszczelnej instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz wymianę urządzeń sanitarnych, dzięki czemu zminimalizuje nieracjonalne użytkowanie wody. Montaż nowych, oszczędnych urządzeń spowoduje zmniejszenie zużycia wody na poziomie około 10 %. Dzięki wcześniejszym modernizacjom przeprowadzonym również z dotacji FKB, oszczędność wody w Przedszkolu będzie kształtować się na poziomie 25 %. Celem projektu jest również kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci przedszkolnych. W ramach projektu będą realizowane zajęcia uświadamiające dzieciom jakie znaczenie dla człowieka ma czysta woda oraz zasady w oszczędzaniu. Dzieci przeprowadzać będą eksperymenty i doświadczenia z wodą oraz będą uczestniczyć w obserwacjach przyrodniczych w terenie, jak i co miesięcznym odczycie i monitoringu zużycia i oszczędności wody. Przedszkolaki spotkają się na pogawędkach z ciekawymi ludźmi i ekspertami w zakresie ekologii i oszczędności wody. Nie zabraknie również zabaw, konkursów i quizów. W projekt zaangażuje się 113 uczniów oraz 14 nauczycieli.

 
Krzyk nowej mody – oszczędzanie wody

PG 20498

Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze


Kwota dotacji:  11 900,00 zł
Budżet całkowity projektu: 15 620,00 zł
Wkład własny, innych darczyńców: 3 720,00 zł


Głównym celem projektu „Krzyk nowej mody – oszczędzanie wody” jest zmniejszenie ilości zużywanej wody o minimum 11%. Gimnazjum w Rytrze dzięki dotacji FKB chce kształtować postawy i zachowania proekologiczne oraz świadomość ekologiczną wśród uczniów i ich rodzin objętych projektem. Z tego powodu zamierza uświadomić uczniów i rodziców o skali problemu, poprzez akcje promocyjne oraz wymianę i modernizację sprzętów sanitarnych w budynku szkoły. Oczywiście dyrekcja i pracownicy szkoły są świadomi, że rozwiązanie problemów ekologicznych nie jest możliwe bez szerokiego udziału edukacji na wszystkich szczeblach i poziomach kształcenia.  Gimnazjum stawia sobie za cel zapoznanie uczniów i rodziców ze skutecznymi sposobami oszczędzania tak bezcennego daru natury jakim jest woda. Przede wszystkim chce uświadomić uczniów o powstających ograniczeniach w dostępie do wody, i że dzięki umiejętnemu korzystaniu z wody zapewnimy dostęp do niej przyszłym pokoleniom. W projekcie weźmie udział 132 uczniów i 20 nauczycieli.

 


KontaktMapa Strony