PolskiEnglish
Gwna > Projekty 2015
 
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character

PG 20 505
Zesp Szkolno – Przedszkolny Szkoa w Muszynie


Kwota dotacji: 19 232, 00 z
Budet cakowity projektu:  24 232, 00 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 5000, 00 z


Poprzez modernizacj  infrastruktury wodnej w budynku, systematyczne monitorowanie zuycia wody oraz zajcia edukacyjne, Szkoa w Muszynie pragnie podnie poziom wiadomoci ekologicznej i promowa postawy pro – rodowiskowe wrd uczniw, rodzicw i nauczycieli. Do zrealizowania tych celw konieczna jest wymiana starych, skorodowanych, nieszczelnych oraz wielokrotnie naprawianych urzdze sanitarnych. Dziaania te pozwol na oszczdno wody na poziomie 15%. Projekt „Modernizujc szko – oszczdzamy wod” zakada nie tylko popraw oszczdnoci wody w budynku szkoy, ale rwnie jest ciekaw porcj wiedzy kierowanej do uczniw i ich opiekunw. Szkoa ma na celu rwnie wyrabianie wrd uczniw, ich rodzicw i nauczycieli pozytywnych nawykw, majcych na celu bardziej racjonalne gospodarowanie wod. W tym celu szkoa przeprowadzi  kilkunasto godzinne warsztaty i zajcia edukacyjne. Do najciekawszych z nich nale zajcia z analizy skadu chemicznego okolicznych wd oraz oczyszczanie wraz uczniami wybranych fragmentw wzdu brzegw okolicznych rzek. W projekt zaangauje si 702 uczniw i 106 nauczycieli.

 
Woda naszym bogactwem

PG 20 504
Zesp Szkolno – Przedszkolny w Muszynce


Kwota dotacji : 7 985 z
Budet cakowity projektu: 12 995 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 5 010 z


Gwnym problem z jakim boryka si zesp Szkolno – Przedszkolny w Muszynce jest bardzo stara i zniszczona infrastruktura wodno – kanalizacyjna. Wspomniana instalacja kanalizacyjna od ponad 50 lat nie bya wymieniana, ani modernizowana. W zwizku z tym w szkole pojawiaj si coraz czciej awarie, ktre doprowadzaj do nadmiernego zuywania wody. Gwnym celem projektu „ Woda naszym bogactwem” jest zmniejszenie zuywanej wody w szkole o 20% . Dziki podjciu walki z problem i wymianie instalacji kanalizacyjnej szkoa w Muszynce chce pokaza dzieciom i spoecznoci lokalnej, jak wielk wag odgrywa oszczdzanie wody. Poprzez projekt Szkoa chce podnie poziom wiedzy dzieci i spoecznoci lokalnej na temat wody, jej zasobw, iloci zuywania i sposobw jej oszczdzania. Za wany punkt stawia sobie uwraliwienie spoecznoci lokalnej na problem kurczenia si zasobw wodnych na Ziemi, a w szczeglnoci w rodzimym regionie, ktrym jest Beskid Sdecki. Dlatego dziaaniom remontowym towarzyszy bdzie szereg dziaa oddolnych o charakterze edukacyjnym i uwiadamiajcym. Do najwaniejszych tego typu dziaa zalicza si przeprowadzenie audytu wrd mieszkacw wsi Muszynka. Za pomoc wczeniej przygotowanego, rzetelnego arkusza ankietowego dzieci wraz swoimi rodzicami bd miay za zadanie wypeni formularz w swoich domach. Na podstawie ankiet zostan wykonane obliczenia pokazujce zuycie wody w danym domostwie. W szerszej perspektywie audyt pozwoli zapozna si z miejscami, gdzie zuywa si najwicej wody, a gdzie najmniej. Dziki tym informacjom sformuowane zostan zalecenia oraz sposoby w jaki sposb oszczdza wod. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony bdzie szereg warsztatw ekologiczno – edukacyjnych, zaj terenowych oraz konkursw dla uczniw i przedszkolakw.  W projekt zaangauje si 29 uczniw i 7 nauczycieli.

 
Wodne zmiany II

PG 20 503
Zesp Szkolno Gimnazjalny Gimnazjum publiczne w Piwnicznej – Zdroju


Koszt dotacji: 19 960, 00 z
Budet cakowity projektu: 33 930, 00 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 13 970, 00 z


Gwnym celem projektu jest modernizacja spukiwania wody oraz urzdze sanitarnych, dziki ktremu szkoa zaoszczdzi zuycie wody na poziomie 12 %. Dyrekcja i nauczyciele placwki uwaaj jednak, e bez odpowiednich, interesujcych dziaa edukacyjnych sama modernizacja bdzie tylko powierzchown zmian. Szkole zaley gwnie na poszerzeniu wiadomoci w zakresie oszczdzania i poszanowania wody, dlatego nauczyciele przygotowali bardzo interesujcy program zaj. Oprcz pogadanek, warsztatw, konkursw sprawdzajcych wiedz, nauczyciele zachc uczniw do pracy twrczej. Uczniowie przygotuj prace plastyczne, filmy krtko metraowe dotyczce „wodnych tajemnic”, prezentacje multimedialne, swoje autorskie bajki o „ Wielkiej podry kropelki Elki”, oraz wasne gry planszowe nt. „skd si bierze woda w naszych kranach”. Wszystkie prace, ktre powstan posu do reklamy projektu oraz upowszechnienia problemu i metod zaradzania mu wrd spoecznoci lokalnej Piwnicznej – Zdroju. W projekcie wemie udzia 560 uczniw i 60 nauczycieli.

 

PG 20 502
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Doliny Popradu


Koszt dotacji: 14 760,00 z
Budet cakowity: 18 560, 00 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 3 800, 00 z


Problemem, z ktrym boryka si Stowarzyszenie jest znikoma wiadomo ekologiczna mieszkacw Muszyny. O maej wiadomoci mieszkacw wiadczy zanieczyszczanie mieciami  rzeki Poprad oraz brak nawykw oszczdzania wody w czasie suszy. W zwizku z tym, cel jaki stawia sobie Stowarzyszenie wraz ze Szko Podstawow nr 2 w Muszynie jest zwikszenie wiadomoci przyrodniczej wrd uczniw szkoy oraz caej spoecznoci lokalnej, poprzez dziaania edukacyjne oraz zwikszenie oszczdnoci wody w budynku szkoy o okoo 20%. Zwikszenie oszczdnoci w budynku szkoy bdzie moliwe dziki wymianie i modernizacji urzdze sanitarnych. Dziaania edukacyjne bd polega na warsztatach, dowiadczeniach i zajciach w terenie. Uczniowie midzy innymi wykonaj samodzielnie deszczomierz, za ktrego pomoc bd mierzy poziom wody. Dziki akcji sprztania brzegw Rzeki Poprad , w ktr zaangaowana bdzie caa spoeczno lokalna stowarzyszenie poszerzy ekologiczn wiadomo ludzi z najbliszego otoczenia. W projekcie wemie udzia 50 uczniw i 12 nauczycieli ze Szkoy Podstawowej nr 2 w Muszynie.

 
Nie lej wody

PG 20 501
Szkoa Podstawowa w egiestowie


Kwota dotacji: 13 620, 00 z
Budet cakowity: 19 220, 00 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 5 600, 00 z


Gwnym celem projektu realizowanym przez Szko Podstawow w egiestowie jest modernizacja starej infrastruktury wodnej w budynku szkoy co wpynie na 10% zmniejszenie zuycia wody w skali miesica. Poprzez wymian instalacji wodno – kanalizacyjnej, szkoa  zaoszczdzi zuycie wody oraz nauczy dzieci oszczdnego gospodarowania zasobami wodnymi.  Szkoa Podstawowa w egiestowie nie chce by placwk, ktra tylko przekazuje wiedz teoretyczn, ale pragnie pokaza jak przez dziaania praktyczne mona skutecznie wprowadzi edukacj ekologiczn w ycie. Pracownicy tej placwki uwaaj, e edukacja ekologiczna poparta przykadem dziaa moe przyczyni si do tego, e wyronie pokolenie, ktre umiejtnie bdzie radzi sobie z zagroeniami cywilizacyjnymi takimi jak problem niedoboru wody pitnej. W zwizku z tym szkoa przygotowaa szereg dziaa edukacyjnych skierowanych do dzieci. Najwaniejszym z nich bdzie udzia dzieci w monitoringu zuycia wody, ktre wpynie pozytywnie na zwikszenie wiadomoci oszczdzania wody. Jest to temat szczeglnie wany dla tego regionu, ze wzgldu na wystpujcy okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektrych gospodarstwach domowych w egiestowie.  Rwnie wanym przedsiwziciem bdzie wsplne sprztanie brzegw Potoku egiestowskiego. W projekcie wemie udzia 77 uczniw i 12 nauczycieli.

 
Co ?lanie wody? ma do wody

PG 20 500
Samorzdowe centrum edukacji szkolnej Szkoa Podstawowa w Berecie


Kwota dotacji: 7 490 z
Budet cakowity projektu: 10 881, 50 z
Wkad wasny/ innych darczycw: 3 391.5 z


Problemem Szkoy Podstawowej w Samorzdowym Centrum Edukacji w Berecie jest bardzo due zuycie wody, wynikajce z niskiej jakoci uywanych urzdze sanitarnych. Wspomniane urzdzenia czsto ulegaj awariom, przepuszczaj wod, s nieszczelne i pomimo biecych napraw generuj straty wody. Problem ten Szkoa w Berecie chce rozwiza montujc oszczdne baterie i spuczki, dziki ktrym planowane oszczdnoci wody wzrosn do 10% w cigu roku.  Rwnie wanym problemem i przyczyn strat wody s ze nawyki w jej oszczdzaniu. Dziki realizacji projektu szkoa uzmysowi uczniom, rodzicom i pracownikom problem zuycia i konieczno oszczdzania wody. Pomagajc i pracujc przy realizacji projektu uczniowie i rodzice zobacz praktyczne zastosowania rozwiza przyjaznych dla rodowiska. Natomiast prowadzony przez nauczycieli wraz z uczniami monitoring zuycia wody pozwoli opracowa racjonalne metody jej oszczdzania i pomoe opracowa pozytywne nawyki w korzystaniu z wody. Uczniowie wraz z nauczycielami bd uczestniczy w wycieczkach, warsztatach badawczych i edukacyjnych. W projekt zaangauje si 148 uczniw i 25 nauczycieli.

 

PG 20 499
Zesp Szkolno- Przedszkolny Przedszkole w Muszynie


Kwota dotacji: 20 000, 00 z
Budet cakowity projektu: 25 820, 00 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 5 820, 00 z


Projekt realizowany przez Przedszkole w Muszynie zakada modernizacj starej, 19- letniej, nieszczelnej instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz wymian urzdze sanitarnych, dziki czemu zminimalizuje nieracjonalne uytkowanie wody. Monta nowych, oszczdnych urzdze spowoduje zmniejszenie zuycia wody na poziomie okoo 10 %. Dziki wczeniejszym modernizacjom przeprowadzonym rwnie z dotacji FKB, oszczdno wody w Przedszkolu bdzie ksztatowa si na poziomie 25 %. Celem projektu jest rwnie ksztatowanie postaw proekologicznych wrd dzieci przedszkolnych. W ramach projektu bd realizowane zajcia uwiadamiajce dzieciom jakie znaczenie dla czowieka ma czysta woda oraz zasady w oszczdzaniu. Dzieci przeprowadza bd eksperymenty i dowiadczenia z wod oraz bd uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych w terenie, jak i co miesicznym odczycie i monitoringu zuycia i oszczdnoci wody. Przedszkolaki spotkaj si na pogawdkach z ciekawymi ludmi i ekspertami w zakresie ekologii i oszczdnoci wody. Nie zabraknie rwnie zabaw, konkursw i quizw. W projekt zaangauje si 113 uczniw oraz 14 nauczycieli.

 

PG 20498

Gimnazjum im. Ks. Jzefa Woniackiego w Rytrze


Kwota dotacji:  11 900,00 z
Budet cakowity projektu: 15 620,00 z
Wkad wasny, innych darczycw: 3 720,00 z


Gwnym celem projektu „Krzyk nowej mody – oszczdzanie wody” jest zmniejszenie iloci zuywanej wody o minimum 11%. Gimnazjum w Rytrze dziki dotacji FKB chce ksztatowa postawy i zachowania proekologiczne oraz wiadomo ekologiczn wrd uczniw i ich rodzin objtych projektem. Z tego powodu zamierza uwiadomi uczniw i rodzicw o skali problemu, poprzez akcje promocyjne oraz wymian i modernizacj sprztw sanitarnych w budynku szkoy. Oczywicie dyrekcja i pracownicy szkoy s wiadomi, e rozwizanie problemw ekologicznych nie jest moliwe bez szerokiego udziau edukacji na wszystkich szczeblach i poziomach ksztacenia.  Gimnazjum stawia sobie za cel zapoznanie uczniw i rodzicw ze skutecznymi sposobami oszczdzania tak bezcennego daru natury jakim jest woda. Przede wszystkim chce uwiadomi uczniw o powstajcych ograniczeniach w dostpie do wody, i e dziki umiejtnemu korzystaniu z wody zapewnimy dostp do niej przyszym pokoleniom. W projekcie wemie udzia 132 uczniw i 20 nauczycieli.

 


KontaktMapa Strony